.

Barnehagen inviterer til individuelle samtaler 2 gonger pr. år med pedagogisk leiar på avdelinga. 

Ynskjer dykk fleire er det mogleg å be om det.

Det blir avhalde foreldremøter haust og vår.