.

Det er teikna ulykkesforsikring på borna den tida dei er i barnehagen.

Det er viktig at foreldre snakker med ein vaksen i barnehagen når borne kjem slik at borne blir registrert. Forsikringa gjeld frå da.