Det nærmar seg skulestart

Førskulegruppe er eit tilbod for dei eldste borna i barnehagen.

Førskulegruppa i år består av elleve born –tre stk som begynner på Sødorp Skule og sju stk som begynner på Barhaug skule, og ein som fløtt åt Sør Fron. Kvart år tek oss sikte på å gjere noko ekstra for denne aldersgruppa, oss vil gje borna ei førebuing til skulestart. Dette året er det førskulegruppe måndagar saman med pedagogisk leiar på avdelinga. Oss startar kl.09.30 og tek sikte på å vera saman i heile kjernetida, ser litt an kva oss held på med. Det oss legg hovudfokuset på er finmotoriske øvingar med blyanten, bokstavtrening, lære om tal, former, teikning, fargeleggjingsoppgåver og språksprell (metodiske språkleikar). Elles blir det ein del uteliv der dei blant anna skal få praktiske oppgåver som å bruke kniv/sag, bruke ulike naturmateriell til læring (matematikk etc.)