Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

• utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige
   møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk

• styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk

• tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

• utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og
   gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet

• utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å
   kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama

• opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.

 Eit born som tenker og bruker fantasien!

 

For å arbeide i retning av disse målene må personalet

• skape tilstrekkelig rom for både voksenledete og barnestyrte aktiviteter
  for å utøve og nyte estetiske inntrykks- og uttrykksformer

• ha et bevisst forhold til samspillet mellom kunst, kultur og barns lek

• sørge for at barn daglig har tilgang til bøker, bilder, instrumenter,
  utkledningsutstyr og rikelig, variert materiale og verktøy
  for skapende virksomhet

• være lyttende og oppmerksomme i forhold til barnas kulturelle uttrykk,
  vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i
  utforskning av de estetiske områdene

• motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine
  egne uttrykksformer

• sørge for en estetisk dimensjon i fysisk miljø og innhold

• oppmuntre og stimulere barn til å iaktta estetiske fenomener og detaljer i
  møte med natur og fysisk miljø og i kunstneriske uttrykksmåter i
  arkitektur, bilde, tekst, musikk og bevegelser

• sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og
  kulturuttrykk og at de får møte kunstnere

• gi barna anledning til å bli kjent med tradisjoner innen bomiljø,
  byggekunst og håndverk, kulturlandskap og kulturminner i lokalmiljøet.