Kultur

I barnehagen er fagområdet Kunst, kultur og kreativitet det fagområdet som fungere som fagleg overbygning i forhold til dei andre fagområde.

 

Dei andre fagområde er:

*Kommunikasjon, språk og tekst

*Kropp, bevegelse og helse

*Natur, miljø og teknikk

*Etikk, religion og filosofi

*Nærmiljø og samfunn

*Antall, rom og form

 

Barnehagen er ein kulturarena, der personalet er bevisste på si rolle som kulturformidlare og kulturbærare. Kultur favnar breidt, og skal ta opp i seg det borna er oppteke av, og impuls frå lokal – og storsamfunn, som blant anna mediene, Nord-Fron bibliotek, kulturskulen og lokale songar/ forteljingar. Kulturbarnehagen skal bidra til å gje borna tilhøregheit, og anledning til sjølv å vere aktive, kunne gje uttrykk (på ulike måtar) i eit samfunn med raske endringar. Det pedagogiske innhaldet er basert på lov om barnehagar og Rammeplan for barnehagen. Barnehagen tek utgangspunkt i kultur av, med og for born.

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans,drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.